Header Mineral Wool Association

Glaswol, steenwol en cellulair glas spelen belangrijke rol bij behalen hoge energie-efficiëntie

 

Nederland moet sneller verduurzamen om aan de doelstellingen van het Energieakkoord te voldoen. Het energie-efficiënter maken van gebouwen speelt daarin een zeer belangrijke rol.

 

De Mineral Wool Association (MWA) onderstreept deze doelstelling. MWA vindt een zo reëel mogelijke definiëring en berekening van het energieverbruik voor gebouwen essentieel. In bestaande gebouwen gaat veel warmte verloren door gebrekkige isolatie. Bij renovaties zijn energiebesparende maatregelen daarom absoluut noodzakelijk. In de ontwerpfase van nieuwbouw krijgt energiebesparing grote aandacht. Het risico bestaat dat de ontwerpvrijheid daardoor wordt beperkt. “Het is erg belangrijk dat bij het vaststellen van nieuwe energiewetgeving goed gekeken wordt naar de optimale balans tussen ontwerpvrijheid, comfort, energiebesparing, én woonlasten.”, aldus Hans Spronken (MWA)  

 

Volgens Spronken is BENG bij nieuwbouw een belangrijk thema. Vanaf 2020 moet alle nieuwbouw in Nederland een Bijna Energie-Neutraal Gebouw (BENG) zijn en voor nieuwe overheidsgebouwen al in 2019. “Vanuit MWA onderzoeken we wat dit voor de bouwsector betekent. Samen met branches uit de toeleverende bouwindustrie (verenigd in het Nederlands Verbond van Toeleveranciers aan de Bouw, NVTB) vindt overleg plaats. Ook participeren we vanuit MWA in klankbord- en werkgroepen met de rijksoverheid voor onder andere het opstellen van de nieuwe berekeningsmethode NTA8800. De consequenties van de huidige voorgenomen BENG-eisen vinden wij  te rigoureus en kan leiden tot onnodige beperking in de ontwerpvrijheid en te hoge woonlasten”, constateert ook Spronken.

 

Betere mix

De systematiek die nu wordt ontwikkeld gaat uit van een zogeheten ‘kilowattuur per vierkante meter per jaar’-eis.  Spronken: “Dat vinden wij in de basis een goede methode, omdat dit meer inzicht in de energieprestatie van een gebouw. Echter, de eerste doorberekeningen die zijn gemaakt, laten zien dat de voorgenomen BENG 1 eis (warmte- en koudebehoefte) van 25 kWh/m2/jaar toch erg veel impact heeft op de ontwerpvrijheid en de bouwkosten van woningen. Wij hebben berekend dat een betere mix van BENG-eisen mogelijk is, die evenveel CO2 reduceert, maar dan met meer ontwerpvrijheid en tegen geringere woonlasten. Dit bereiken we door het optimum te zoeken tussen een goede gebouwschil (BENG 1) en hernieuwbare energie (BENG 2 en 3)”

 

Betaalbaarheid

Want de betaalbaarheid van een woning mag niet nog meer onder druk komen te staan, aldus Spronken. “De hogere investeringskosten om aan de voorgenomen BENG-eisen te voldoen moeten in verhouding staan tot de energiebesparing voor de koper of huurder. De totale woonlasten moeten niet opgedreven worden door extreem hoge investeringen om aan de BENG-eisen te voldoen. Extra hypotheeklasten van de dure bouwtechnische maatregelen zijn op een bepaald moment veel hoger dan de besparing op de energierekening.”

 

Samenhang ontbreekt

MWA mist in het ontwerp van de BENG-norm de aansluiting op de verplichte MilieuPrestatie Gebouwen berekening (MPG), meldt Spronken. “De uitgangspunten voor beide milieunormen zijn de Europese afspraken om CO2- en overige broeikasgasssen te beperken. CO2-emissies zijn deels te herleiden tot fossiel energiegebruik tijdens het gebruik van gebouwen, maar zitten ook substantieel in de productie van bouwmaterialen. De samenhang in de totale CO₂-impact van BENG en MPG ontbreekt nog, daar moet nog goed naar gekeken worden. Een energiebesparende maatregel kan bijvoorbeeld wel het energieverbruik en daarmee de CO₂-uitstoot beperken, maar kost misschien wel méér energie en broeikasgassen bij de productie!”

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kun tu contact opnemen met mw. A. Kap via info@mwabenelux.or g en tel. +31 6 36 53 26 46


Glaswol, steenwol en cellulair glas spelen belangrijke rol bij behalen hoge energie-efficiëntie:
Persbericht in pdf.

Over MWA

De Mineral Wool Association Benelux (MWA) werd in 1987 opgericht als samenwerkingsverband van Belgische en Nederlandse producenten van glaswol en steenwol, ook wel minerale wol genoemd. De huidige leden-bedrijven zijn Knauf Insulation, ROCKWOOL B.V., Saint-Gobain ISOVER en URSA Benelux. Tevens is Pittsburgh Corning, producent van cellenglas, “Foamglas”, geassocieerd lid.

 

MWA promoot de voordelen van isoleren met minerale isolatie op het vlak van thermische kwaliteit, geluidscomfort, brandveiligheid en duurzaamheid. De associatie is betrokken in allerlei organisaties op producttechnisch en beleidsniveau. Ze participeert in overlegorganen over de bouw, neemt deel aan overleg op het terrein van standaardisering, ondersteunt onderzoek en technologische verbeteringen, publiceert in vakbladen en presenteert op colloquia.